Alkohol

Vad är alkohol? Är det farligt? Är det bara farligt ibland? Hur ska just jag förhålla mig till alkohol?

Vi alla är olika. Vi mår bra och dåligt av olika saker. Generellt kan sägas att alkohol är skadligare ju oftare och ju mer vi dricker. Folkhälsomyndigheten framhåller på sin hemsida att ca 6 % av alla dödsfall i världen orsakas av alkohol, och att trots att endast hälften av jordens befolkning konsumerar alkohol, utgör alkohol den tredje största riskfaktorn för ohälsa och för tidig död. Endast tobaksbruk och högt blodtryck utgör större riskfaktorer. Givetvis är det extra ogynnsamt att ha dessa riskfaktorer i kombination, vilket tyvärr inte är så ovanligt.

Etanol eller etylalkohol, är det som i dagligt tal kallas alkohol, eller sprit. Alkohol är vattenlösligt och kan i utspädd form konsumeras utan livshotande konsekvenser. Dock med risk för negativa effekter omedelbart, eller på sikt. Alkoholens nedbrytningsprodukt (acetaldehyd) är nämligen giftig för vävnader och organ.

Förutom att alkoholen kan drabba den som dricker negativt, kan även omgivningen fara illa. Alkoholrelaterade negativa effekter på omgivningen kan handla om fosterskador, fysisk och psykisk misshandel, skadegörelse, trafikolyckor, mord och nedsatt psykisk hälsa hos närstående. Barn till en förälder med alkoholproblem har en stor överrisk för självmord, olyckor och våld och eget alkohol- och narkotikamissbruk.

De vanligaste alkoholrelaterade sjukdomarna är hjärt- och kärlsjukdomar, inflammation och cancer i bukspottskörteln, fettlever och levercirros (skrumplever), och cancer i mun och magtarmkanal. Alkohol är ensamt enda orsaken till ca 25 kroniska sjukdomar, och bidrar till mer än 200 sjukdomstillstånd. Risken för sjukdom eller dödsfall ökar proportionerligt ju mer man dricker. Känsligheten för alkoholens skadliga effekter varierar utifrån ålder, kön och ärftliga orsaker.

Förtäring även av små doser medför på sikt att det limbiska systemet i hjärnan krymper fortare hos alkoholbrukare, än vid normalt åldrande. Det limbiska systemet i hjärnan är ett centrum för känslor, sexualitet, minne, inlärning, beteenden – som samtliga kan påverkas vid alkoholbruk. Vid hög eller långvarig alkoholkonsumtion krymper hjärnan och du kan drabbas av epileptiska anfall, demens eller andra hjärnsjukdomar.

På Riddargatans hemsidan skriver man att redan små mängder alkohol medför sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Sömnen försämras och känslorna påverkas. Större mängder alkohol medför risk för negativa effekter på hjärta och kärl. Pulsen och blodtrycket ökar. Risken för hjärtsjukdomar såsom förmaksflimmer och hjärtinfarkt ökar. Alkoholkonsumtion kan således inte rekommenderas för att förebygga hjärtsjukdomar.

Vidare minskar fertiliteten vid hög alkoholkonsumtion, både hos män och kvinnor. Alkohol är också en vanlig orsak till fettlever, hepatit och skrumplever. Risken att drabbas av depressionssjukdomar ökar starkt vid hög alkoholkonsumtion, och hälften av alla självmord i Sverige uppskattas vara alkoholrelaterade. Hög alkoholkonsumtion ökar också risken för eller förvärrar psoriasis, eksem och andra hudbesvär. Risken för magkatarr och sur mage ökar, samt risken för benskörhet och gikt. Alkoholen hämmar benmärgens förmåga att bilda blodkroppar och kan leda till blodbrist, men även infektionskänslighet på grund av alkoholens negativa effekt på de vita blodkropparna.

Vid ca en tredjedel av alla olyckor i Sverige med dödlig utgång, finns alkohol med i bilden. Personer som i vanliga fall är låg- eller måttlighetsdrickare, men då och då dricker sig berusade, står för en stor del av olyckorna. 6,5 % av all cancer är alkoholorsakad, och tydliga samband finns till cancer i mun och svalg, lever, bröst (kvinnor), ändtarm och tjocktarm.

Olika droger samverkar. Till exempel påverkar alkohol och nikotin samma belöningssystem i kroppen, och nikotin tycks dessutom öka känsligheten för alkohol. För den som vill ändra sina alkoholvanor kan det därför vara en fördel att samtidigt sluta röka eller snusa. På samma sätt kan det vara lättare att sluta med tobak, om man samtidigt minskar eller slutar konsumera alkohol.

Känsligheten för alkohol varierar. Man kan prata om ogynnsamt alkoholbruk när effekterna av alkoholförtäringen är negativa. Endast vetskapen om att de negativa effekterna av alkoholbruk kan smyga sig på långsamt, kan ibland vara tillräckligt för att låta livet avnjutas utan alkohol.

För att testa dina alkoholvanor, kan du fylla i frågeformuläret AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), som du hittar här.